Spiekbriefje

Dit is de subset van Python die we in deze lessen hebben gebruikt (niet in de volgorde zoals ze in de lessen zijn verschenen). Hier volgt een .pdf versie, die je kunt printen.

3 * 4, 3 + 4, 3 - 4, 3 / 4        #==> 12, 7, -1, 0.75
3 ** 4, 3 // 4, 3 % 4           #==> 81, 0, 3
4 > 3, 4 >= 3, 3 == 3.0, 3 != 4, 3 <= 4  #==> True, True, True, True, True
# volgorde van operaties: haakjes, **, {* / // %}, {+ -}, {== != <= < > >=}
min(3, 4), max(3, 4), abs(-10)      #==> 3, 4, 10
sum([1, 2, 3]) # [1, 2, 3] is een lijst #==> 6

type(3), type(3.0), type("mijnVariabele") #==> class 'int', class 'float',
                     #  class 'str'
int("4"+"0"), float(3), str(1 / 2)    #==> 40, 3.0, '0.5'

"dubbele quotes: ', escaped \" \\ \'"   #==> dubbele quotes: ', escaped " \ '
'\'t is "vergelijkbaar" in enkele quotes' #==> 't is "vergelijkbaar" in enkele quotes

ord("A"), chr(66)             #==> 65, 'B'
string = "hallo"
# de volgende statements werken ook voor lijsten
len(string)                #==> 5
string[0], string[4]  # kies tekens   #==> "h", "o"
string[1:3]       # kies deelwoord #==> "el"
string[:2], string[2:] # l/r deelwoorden #==> "he", "llo"
string[-1], string[-2:] # negatieve indices#==> "o", "lo"
"con" + "cat" + "enatie " + str(123)   #==> "concatenatie 123"
"boo" * 2                 #==> "booboo"

getLineOfInputAsString = input()     #==> leest invoer (of EOF-error)
print("krijgt", 0, "of meer argumenten") #==> krijgt 0 of meer argumenten
print("gebruik", "eigen", "sep", sep=".") #==> gebruik.eigen.sep
print("geen", "newline", end="doei")   #==> no newlinedoei

not True, False or True, False and True  #==> False, True, False
# volgorde van operaties: haakjes, {== !=}, not, and, or

if booleanConditie:
  x           # spring het body-blok in
  x           # elke regel even ver inspringen
elif anotherConditie:   # nul, een of meerdere elif-blokken
  x           # blok van meerdere regels
else:           # optioneel
  x           # blok van meerdere regels

while booleanConditie:
  x           # het body-blok
  break         # spring uit de loop (optioneel)
  continue        # begin aan de volgende iteratie (optioneel)

for indexVariabele in range(begin, eindePlus):
  print(indexVariabele)         #==> begin, begin+1, ..., eindePlus-1
# "for item in lijstOfString:" forall/foreach-loops
# break en continue kunnen ook in for-loops worden gebruikt

def naamVanNieuweFunctie(argument1, argument2):
  x           # het body-blok
  return y       # (optioneel; als je niks oplevert, lever je None op)

def onthoudt(bar):    # schrijven naar globale variabelen
  global bewaarBar   # na de aanroep onthoudt(3) geldt bewaarBar = 3
  bewaarBar = bar    # zelfs buiten de scope van de functie

# deze 'slice'-commando's werken analoog voor lijsten en range()
"0123456789"[::2]     # slices    #==> "02468"
"0123456789"[::-1]    # aflopend   #==> "9876543210"
"0123456789"[6:3:-1]           #==> "654"

x += 1    # ook -=, /=, *=, %=, **=, //=. Python heeft geen C++-style "x++"
x, y = y, x  # meerdere toewijzingen
3 < x < 5   # zelfde als "(3 < x) and (x < 5)". keten van {< <= > >= == != is}

import math        # import, om functies met een punt te gebruiken
print(math.sqrt(2))
from math import sqrt   # import, voor een specifieke functie zonder punt
print(sqrt(2))
# ook in de math-module: pi, exp, log, sin, cos, tan, ceil, floor en meer

lijst = ['nul', 'een', 'twee']
lijst.index('een')            #==> 1
lijst.index('drie')            #==> levert een fout op
'drie' in lijst, 'nul' in lijst      #==> False, True
lijst.count('twee')            #==> 1
del lijst[1]   # lijst wordt ['nul', 'twee']
"string" in "superstring"         #==> True
"superstring".index("string")       #==> 5

# meer lijst-methoden: append(item), insert(item, index), extend(list),
# remove(value), pop(), pop(index), reverse(), sort() en meer

# een aantal string-methoden: capitalize(), lower/upper(), islower/isupper(),
# isalpha/isdigit(), center/ljust/rjust(width, fillChar), strip(), split(),
# splitlines(), endswith/startswith(string), find(string), replace(old, new),
# en meer

mijnLijst = [11, 99]
eigenlijkDezelfdeLijst = mijnLijst # geen echte kopie! kopie van de verwijzing
mijnLijst is eigenlijkDezelfdeLijst    #==> True
echteKopie = mijnLijst[:]     # of list(mijnLijst), copy.copy(mijnLijst), deepcopy
echteKopie is mijnLijst          #==> False