Atmintinė

# Paprasta aritmetika
3 * 4, 3 + 4, 3 - 4, 3 / 4                #==> 12, 7, -1, 0.75
# Kėlimas laipsniu, dalybos liekana, dalyba apvalinant žemyn
3 ** 4, 3 % 4, 5 // 2                     #==> 81, 3, 2
# Palyginimo veiksmai
4 > 3, 4 >= 3, 3 == 3.0, 3 != 4, 3 <= 4   #==> True, True, True, True, True

# veiksmų elės tvarka: skliausteliai, **, {* / // %}, {+ -}, {== != <= < > >=}

# duomenų analizės funkcijos
min(3, 4), max(3, 4), abs(-10)            #==> 3, 4, 10
sum([1, 2, 3])  # [1, 2, 3] yra sąrašas   #==> 6

# Duomenų tipai, ir tipo keitimas tarp teksto ir skaičiaus
type(3), type(3.0), type("pinigai")       #==> class 'int', class 'float',   class 'str'
int("4"+"0"), float(3), str(1 / 2)        #==> 40, 3.0, '0.5'

# Kabutės gali būti dvigubos ir viengubos (ir spec. ženklo \ naudojamas)
"double quotes: ', escaped \" \\ \'"      #==> double quotes: ', escaped " \ '
'it\'s "similar" in single quotes '       #==> it's "similar" in single quotes

seka = "hello"  
# Sąrašų/teksto aritmetika
len(seka)                                  #==> 5
seka[0], seka[4]     # paima po elementą   #==> "h", "o"
seka[1:3]            # paima fragmentą     #==> "el"
seka[:2], seka[2:]   # nuo kair./dešin.    #==> "he", "llo"
seka[-1], seka[-2:]  # minusas - nuo galo  #==> "o", "lo"
"su" + "jun" + "gimas " + str(123)         #==> "sujungimas 123"
"boo!" * 2                                 #==> "boo!boo!"

ord("A"), chr(66)                          #==> 65, 'B'  # simbolių lentelė (simbolių eilės numeriai)


# Duomenų įvedimas/išvedimas (input/output)
getLineOfInputAsString = input()           #==> perskaito eilutę iš įvesties (standartiškai iš klaviatūros, o CSCircles iš spec. laukelio - trūkstant teksto, bus EOF error)
print("spausdina", 0, "ar daugiau duomenų")      #==> spausdina 0 ar daugiau duomenų
print("galima", "nurodyt", "skirtuką", sep=".")  #==> galima.nurodyt.skirtuką   
print("be peršokimo į naują eilutę", end=":)")   #==> be peršokimo į naują eilutę:)


# SĄLYGOS
not True, False or True, False and True   #==> False, True, False
# sąlygos tikrinimo veiksmų tvarka: brackets, {== !=}, not, and, or

if pirmojiSąlyga:Kartojimo sakiniai
   ...                    # po dvitaškio kitoje eilutėje 
   ...                    # veiksmai, atitraukti nuo krašto
elif kitaSąlyga:          # neprivalomas, gali būti keli "elif" (reiškia "else if")
   ...                    # veiksmai
else:                     # neprivalomas, būna sąlygų „grandinės“ pabaigoje
   ...                    # veiksmai


# KARTOJIMAS
while sąlyga:
   ...                    # veiksmai
   break                  # nutraukti kartojimą (neprivalomas)
   continue               # praleisti šio karto likusius veiksmus ir toliau tęsti kartojimus (neprivalomas)

for skaitliukas in range(start, finish):
   print(skatiliukas)                   #==> start, start+1, ..., finish-1
# "for kintamasis in seka:" perrenka tekstą/sąrašą, kiekvieną elementą priskiriant kintamajam
# "break", "continue" gali būt naudojami "for" cikluose kaip ir "while"

# Funkcijų kūrimas
def funkcijosVardas(arg1, arg2):
    x                     # funkcijos veiksmai
    return y              # (grąžina reikšmę ir nutraukia funkciją; jei nėra -  pabaigoje grąžinama None)

def remember(bar):        # globalių kintamųjų keitimas funkcijoje
    global saveBar        # iškvietus foo(3),  saveBar bus 3 
    saveBar = bar         # net už funkcijos ribų (globaliai -- visoje programoje)


# Sąrašų „pjaustymas“     -- analogiškai skaičiuojama ir „range()“ funkcijoje
"0123456789"[:3]                          #==> "012"   #  range(3)
"0123456789"[3:6]                         #==> "345"   #  range(3, 6)
"0123456789"[0:6:2]                       #==> "024"   #  range(0, 6, 2)
"0123456789"[6:3:-1]                      #==> "654"   #  range(6, 3, -1)
"0123456789"[:]          # tiesiog kopija
"0123456789"[::2]        # kas antras     #==> "02468"  
"0123456789"[::-1]       # apsukta kopija #==> "9876543210"

# Patogios smulkmenos
x += 1        # sutrumpintai x=x+1 # taip pat -=, /=, *=, %=, **=, //=.  Bet nėra "x++"
x, y, z = y, x, y   # kelių reikšmių priskyrimas -- patogu sukeitimui ar sąrašo „išpakavimui“
3 < x < 5     # "(3 < x) and (x < 5)". Galima sujungti {< <= > >= == != is}

# Modulių (kitų failų) funkcionalumo pasiekimas
import math               # viso modulio importavimas, jo elementai bus pasiekiami per tašką
print(math.sqrt(2))
from math import sqrt     # konkrečių modulio elementų importavimas
print(sqrt(2))
# "math" modulyje/pakete dar rasite: pi, exp, log, sin, cos, tan, ceil, floor, and more

 # Duomenų analizė sąrašuose/tekste
list = ['zero', 'one', 'two']            
list.index('one')                         #==> 1
list.index('three')                       #==> causes an error
'three' in list, 'zero' in list           #==> False, True
list.count('two')                         #==> 1
del list[1]     # lieka ['zero', 'two']
"string" in "superstring"                 #==> True
"superstring".index("string")             #==> 5

# Sąrašų tvarkymo metodai: append(item), insert(item, index), extend(list),
# remove(value), pop(), pop(index), reverse(), sort(), and more

# Teksto tvarkymo metodai: capitalize(), lower/upper(), islower/isupper(),
# isalpha/isdigit(), center/ljust/rjust(width, fillChar), strip(), split(),
# splitlines(), endswith/startswith(string), find(string), replace(old, new),


myList = [11, 99]            # Sąrašo kopijavimo niuansai
actuallyTheSameList = myList # ne kopija, o nauja nuoroda į tą patį sąrašą
myList is actuallyTheSameList             #==> True
realCopy = myList[:]         # arba list(myList), copy.copy(myList), deepcopy
realCopy is myList                        #==> False

Galite atsisiųsti anglišką PDF versiją atsispausdinimui.

Dar išsamesnė Python atimintinė.