08: Van alles wat

Deze les bestaat uit een aantal oefeningen waarin de verschillende vaardigheden aan bod komen, die je in de voorgaande lessen hebt geleerd.

Programmeeroefening: Python-optelprogramma
Schrijf een programma dat één regel als invoer heeft van de vorm «getal1»+«getal2», waarbij «getal1» en «getal2» positieve gehele getallen zijn, en als uitvoer de som van deze getallen geeft. Bijvoorbeeld: bij invoer 5+12 dient de uitvoer 17 te zijn.Hint 1Hint 2
Tik de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Tellen van substrings
Zoals in les 7A aan de orde is geweest, is een substring een opeenvolgende rij karakters binnen een andere string. Dezelfde substring kan meerdere keren optreden in dezelfde string: zo heeft bijvoorbeeld "katakana" twee keer de substring "ka", en "trans-atlantische banaan" heeft 4 keer de substring "an". Schrijf een programma dat twee regels invoer heeft, waarbij we de eerste de naald noemen en de tweede de hooiberg. Print het aantal keren dat naald als substring voorkomt in hooiberg.
Tik de invoer voor je programma hieronder in.

Bij de volgende vraag, zullen we, zodra je ze correct hebt opgelost, je een grafische representatie laten zien van de uitvoer waarbij we het *-teken gebruiken als grafisch element.

Programmeeroefening: Kijk naar de slinger
Uit de natuurkunde: voor een slinger met lengte L en uitwijkingshoek A, wordt de horizontale verplaatsing X(T) op tijdstip T gegeven door de formule X(T) = L × cos(A × cos(T × √9.8/L)) - L × cos(A) Schrijf een programma dat twee regels invoer neemt: de eerste voor L en de tweede voor A. De uitvoer dient te bestaan uit 10 getallen, X(0), X(1), X(2), ..., X(9). Bijvoorbeeld: als de eerste regel invoer 53.1 is en de tweede regel invoer is 0.8, dan is de eerste regel van de uitvoer 0.0 en de tweede regel van de uitvoer is 53.1*cos(0.8*cos(1*√9.8/53.1)) - 53.1*cos(0.8) ≈ 2.6689.
Tik de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Tekst centreren
Bij dit programma is de eerste regel van de invoer een geheel getal breedte. Dan volgen enige regels tekst; de regel met de tekst "EINDE" geeft het einde van de tekst aan. Je dient een gecentreerde versie van de tekst af te drukken, door links en rechts van elke regel punten .. af te drukken, zodanig dat de lengte van elke regel gelijk wordt aan breedte. (Alle regels van de invoer hebben ten hoogste lengte breedte.) Centreren betekent dat het aantal punten links en rechts gelijk dienen te zijn wanneer dat mogelijk is; of anders dat aan de linkerkant één punt meer is dan aan de rechterkant. Bijvoorbeeld, bij een invoer van

13
Tekst
in
het
midden!
EINDE
is de correcte uitvoer:

....Tekst....
......in.....
.....het.....
...midden!...
Hint
Tik de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Ending Time
Dit programma neemt twee regels invoer. De eerste regel is de "starttijd" uitgedrukt in een 24-uurs klok inclusief voorafgaande nullen, zoals 08:30 of 14:07. De tweede regel is de duur D in minuten. Print het tijdstip D minuten na de starttijd. Bijvoorbeeld bij invoer van

12:30
47
is de correcte uitvoer 13:17. Alle tijden moeten liggen tussen 00:00 en 23:59, maar de tijd kan wel een tijdstip na middernacht aangeven. Bijvoorbeeld, bij een invoer van

23:59
13
is de correcte uitvoer 00:12. Hints: #1 #2
Tik de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Karaktertabel
Een aantal lessen geleden lieten we de volgende tabel zien:

chr:   !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  / 
asc: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
chr: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ? 
asc: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
chr: @  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O 
asc: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
chr: P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _ 
asc: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
chr: `  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o 
asc: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
chr: p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~   
asc: 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 
Schrijf een programma dat deze tabel afdrukt. (De grader zal de spaties op het eind van de regel negeren.)
Tik de invoer voor je programma hieronder in.